Vedtægter for Højbjerg Holme Lokalhistoriske Forening

 

 

§1.

Foreningens navn er ”Højbjerg Holme Lokalhistoriske Forening”

Foreningens arbejdsområde er Holme- og Højbjerg området.

§2. 

Foreningens formål er at udbrede kendskab til og interesse for den lokale historie, f.eks. gennem foredrag og arrangementer samt støtte indsamling til den lokale samling.

§3 

Foreningen kan optage interesserede enkeltpersoner, foreninger og institutioner – alle dog kun med en stemme.

§4

Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves forud for 1 år ad gangen. Seneste rettidige indbetaling er 1. april. Der udsendes 1 rykkerskrivelse. Er kontingentet ikke betalt 14 dage efter udsendelsen, anses medlemskabet for ophørt. Ved indmeldelse efter den 30. juni betales halvt kontingent for indeværende år.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§5 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen, således at der på hver generalforsamling skiftevis afgår 3 henholdsvis 4 medlemmer.

Endvidere vælges for 1 år 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

      

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i stedet og forbliver medlem af bestyrelsen indtil næste generalforsamling.

§6.

Foreningen forpligtiges ved underskrift af formand/eller næstformand og kasserer.

§ 7.

Bestyrelsen indkalder til årlig generalforsamling i årets første kvartal og med mindst 2 ugers varsel med brev eller mail til medlemmerne.

Dagsorden skal indeholde:

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Kontingent
Indkomne forslag, som må være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen
Valg:

Til bestyrelsen
2 suppleanter
1 revisor
1 revisorsuppleant

7.                   Eventuelt

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal. Stemmeret har medlemmer, der senest ved generalforsamlingen har betalt kontingent for det pågældende år.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter ønske af 1/3 af medlemmerne og skal indkaldes med 3 ugers varsel.

§9

Hvis en generalforsamling ophæver foreningen, tilfalder dens midler den lokalhistoriske samling.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling på Højbjerg Bibliotek d. 22.10.90 og ændret på generalforsamling d. 16.03.02. Ændret på generalforsamling den 17. marts 2012. Ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2016.